Toчки КАТ

ТОЧКИ КАТ

Точки КАТ,Възстановяване на точки

 • Допълнителното обучение за възстановяване на 13 контролни точки за една година.
 • Обучението се провежда всяка събота.За записване е достаъчно да се обадите до 10 часа в петък.

Контролни точки КАТ

От 15 февруари 2008 г. влeзe в сила Наредба № IЗ-1959  за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат. Тя отменя Наредба І-139/ 2002 г.  Новата наредба предвижда строги санкции за ползване на антирадари;  за управление на МПС,  след употреба на алкохол и за водачи, които откажат да бъдат проверени за употреба на алкохол и упойващи вещества.

Възстановяване на контролни точки

Всеки водач веднъж годишно има право да възстанови 1/3 от първоначалния брой контролни точки, след като премине допълнително обучение.
Водачът може да възстанови и максималния размер контролни точки, ако в продължение на 2 години не е правил нарушение, за което да са му отнемани контролни точки.

Загуба на всички контролни точки

Възстановяване на точки може да ви предпази от загуба на книжката.В случай, че водачът е загубил всичките си контролни точки, той губи и правоспособността си да управлява МПС и е длъжен да върне свидетелството за управление в КАТ. Ако той не го върне, то ще му бъде иззето принудително.

Възстановяване на правоспособността

Водач, на когото са отнети всички контролни точки и вследствие на това е загубил правоспособността си, има право да се яви на изпит за получаване на правоспособност не по-рано от 6 месеца след датата, на която е върнал свидетелството си за управление. Изпитът не може да се проведе без водачът предварително да е се е явил на тест за психологическа годност.

ОТНЕМАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ:

Всички санкции и наказания

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалния максимален размер е 39 контролни точки .

Как да проверим колко контролни точки са ни останали:

1. Отива се в КАТ в работен ден ;
2. Отива се на гише 31 (няма нужда да се тегли номерче) ;
3. Необходими документи:
а) Лична карта ;
б) СУМПС ;
в) Контролен талон или акт (акта не трябва да е изтекъл) ;
4. Попълва се една молбичка ;
5. Плаща се една таксичка (в размер на 4.00 лв.) ;
6. Отива се обратно на гише 31 с разписката ;
7. Получава се едно списъче с всички нарушения на съответния водач до момента, санкциите, глобите и отнетите контролни точки за всяко нарушение (за което има връчено и влязло в сила наказателно постановление) . В края на документа е и сумиран броя на всички отнети до момента точки ;

В сила от 4 Февруари 2013 год.

Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение
Чл. 6. (1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му
(чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
4. за управление на спряно от движение моторно превозно средство или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) – 5 контролни точки;
5. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1,т. 3, предл. 2 ЗДвП) – 5 контролни точки;
6. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
7. за не спиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) – 8 контролни точки;
8. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
9. за не изпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) – 6 контролни точки;
10. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) – 6 контролни точки;
11. за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) – 6 контролни точки;
12. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
13. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183,ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
14. за не осигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки.
(2) На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за наруше ние, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

Стария списък:

При допускане на нарушения на правилата за движение по пътищата се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение както следва:

Отнемане на контролни точки
Нарушение Наказание
Отнемане на контролни точки Лишаване от право да се управлява МПС Глоба (лв)
Превишаване на  максимално разрешените скорости:
Превишаване на разрешената максимална скорост в населено място:
от 21 до 30 км/час включително 100
от 31 до 40 км/час включително 200
над 40км/час 300
над 50 км/час(+5 км/ч) за 3 мес. 350 (+ 50 лв.)
Превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място:
от 21 до 30 км/час включително 100
от 31 до 40 км/час включително 150
от 41 до 50 км/час включително 200
над 50 км/час (+5 км/ч) 300 (+ 50 лв.)
Превишаване на разрешената максимална скорост от водачи на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари:
от 21 до 30 км/час включително 150
от 31 до 40 км/час включително 250
над 41 до 50 км/час 400
над 50 км/час  (+5 км/ч) за 3 мес. 500 (+ 50 лв.)
За използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скороста на движение на МПС 10 контролни точки
За повторно нарушение с над 31 км/ч за 3 мес. Глоба в двоен размер,а за над 50 км/ч и 3 месеца без книжка.
Употреба на алкохол или друго упойващо вещество:
Управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда вкл. 10 контролни точки от 1 мес. до 1 год. от 200 до 500
Управление на МПС от: водач със стаж до 2 години;от водачи на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари 10 контролни точки от 2 мес. до 1 год. от 300 до 600
Нарушението по т. 2.1. и т.2.2. е извършено повторно 13 контролни точки от 1 год. до 3 год. от 1000 до 2000
Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта 12 контролни точки от 12 мес. до 18 мес. от 500 до 1000
Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда установено по надлежния ред лишаване от свобода до 1 година
Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда за деянието по т.2.6 лишаване от свобода до 2 години от 100 до 300
Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози лишаване от свобода до 2 година
Използване на мобилен телефон
Използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му 6 контролни точки 50
Обезопасителни колани и защитни каски
Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от водач 8 контролни точки 50
Спиране за престой и паркиране
Спиране за престой или паркиране на място, при което е създадена непосредствена опасност за движението 5 контролни точки от 20 до 150
Неправилно спиране за престой или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или на кръстовище 4 контролни точки 50
Престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението 6 контролни точки 50
Неспазване на задължения при принудително спиране
Необозначаване по установения начин (с триъгълник и/или светлини) на принудително спряло на платното за движение ППС, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5 контролни точки от 50 до 150
Не вземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена  непосредствена опасност за движението 5 контролни точки от 50 до 150
Пътни светофари
Неспазване на сигналите на пътните светофари, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5 контролни точки от 50 до 150
7.2. Преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването 8 контролни точки 50
Неспазване на пътните знаци и пътната маркировка
Неспазване на сигналите на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 4 контролни точки от 50 до 150
Навлизане след знак (от В1 до В19), забраняващ влизането на съответното ППС 4 контролни точки 30
Неспиране на пътен знак STOP-„Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, независимо дали по напречния път се движат автомобили 7 контролни точки 20
Движение в забранената посока на еднопосочен път 4 контролни точки 30
Предимство
Неспазване правилата за предимство при създадена непосредствена опасност за движението 6 контролни точки от 50 до 150
Неспазване предимството на друг участник в движението 6 контролни точки 20
Изпреварване
Неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 6 контролни точки от 50 до 150
Неправилно изпреварване (на място, където това е забранено, невключен пътепоказател и т.н.), без да е създадена опасност за движението 4 контролни точки от 20 до 30
Разминаване и заобикаляне
Неспазване на правилата за разминаване или заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 6 контролни точки от 50 до 100
Разположение върху платното при движение
Нарушаване на правилата за разположение на ППС върху платното за движение 3 контролни точки 20
Нарушаване на правилата за използване на пътното платно, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5 контролни точки от 20 до 150
Нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство 5 контролни точки от 20 до 150
Неправилно преминаване покрай спирка и през пешеходна пътека
Неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус 8 контролни точки 50
Неправилно преминаване  през пешеходна пътека 8 контролни точки 50
Използване на светлините и звуковите сигнали
Нарушаване на правилата за използване на светлините, при което е създадена непосредствена опасност за движението 5 контролни точки от 20 до 150
Неправоспособност
Управление на МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред 6 контролни точки от 100 до 300
Управление на МПС без притежаване на съответно свидетелство за управление или когато е отнето по реда на чл.171, т.1 или т.4 6 контролни точки от 100 до 300
При повторно нарушение по т.16.2 в едногодишен срок или в срока на изтърпяване на наказанието по т.16.1. Лишаване от свобода до 2 години
Техническа неизправност
Управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото за нейното отстраняване 5 контролни точки от 50 до 150
Управление на МПС с износени или разкъсани гуми 6 контролни точки 50
Управление на спряно от движение МПС
За управление на МПС спряно от движение, без разрешение на МВР 5 контролни точки от 100 до 300
Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
Причиняване на ПТП при движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по чл.179(1), ако деянието не представлява престъпление 3 контролни точки от 100 до 200
Превоз на хора и товари
Превоз на пътници над определения брой места 3 контролни точки до 50
Управление  на МПС с неукрепен товар, с което се създава опасност за другите учасници в движението 3 контролни точки 20
Управление на ПС с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,2 м., а отпред или отзад – с повече от 1м. 3 контролни точки 20
Неосигуряване на път на ППС със специален режим на движение
 Неосигуряване на път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства 6 контролни точки от 50 до 150
Екологични изисквания
Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението 5 контролни точки от 50 до 150
За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат  4 контр. точки

Отнемането на контролни точки се извършва въз основа на влязло в сила наказателно постановление. Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от службата за отчет на водачите на МПС при СДВР и РДВР. При отнемане на повече от 2/3 от контролните точки службата за отчет на водачите изпраща на водача писмено съобщение. Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Такъв водач може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнало свидетелството. При обжалване на наказателно постановление се възстановяват служебно контролни точки само за отмененото от съда наказание.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ:

Контролни точки могат да се възстановяват в следните случаи:
1. Ако водач на МПС в продължение на две години НЕ допусне някое от нарушенията, за които е предвидено отнемане на контролни точки, точките му се възстановяват до първоначалния максимален размер 39контролни точки.
2. При преминаване на допълнително обучение за възстановяване на контролни точки се възстановяват до 13 контролни точки , като общият брой не може да надвишава 39. Възстановяване на контролни точки може да се провежда ведъж за една календарна година считано от датата на последното възстановяване на точки , като с това не се надвишава максималния брой контролни точки. На кандидата завъзстановяване на контролни точки трябва да НЕ са му отнети всичкиконтролни точки .
3. След успешно полагане на изпит за придобиване на правоспособност от водач на, на когото са отнети всички контролни точки, точките му се възстановяват до първоначалния размер 39контролни точки.

Възстановяване на отнетите точки

Лице, което е загубило правоспособност, може да я възстанови чрезполагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи.

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение:

Ако желае да възстанови отнетите му за нарушения контролни точки, преди да е изчерпал определения лимит от 39 точки, водачът може да премине допълнително обучение, като получи за това официален документ и го представи в съответната служба на МВР. Водачът може да възстанови контролни точки по този ред само веднъж в рамките на една година. Броят на възстановените по този ред точки не може да надвишава една трета от първоначалния лимит / т.е. 13 точки/, а сборът на наличните и възстановени точки не може да надхвърля този лимит.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение,  за което на водача са били отнети контролни точки.

Списък с нарушенията за които се отнемат контролни точки с влязло в сила наказателно постановление.

Всичко необходимо за поддръжката и застраховки за вашия автомобил – www.Sauto-bg.com.

шофьорски курсове кат А В С М

www.laptopclean.com

Tyxo.bg counter Page Rank Check

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Шофьорски курсове категория А, А1

Шофьорски курс за категория „А1“ подготвя за водачи на мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см. с мощнос не повече от 11 kw.

За записване за Шофьорски курс кандидатът трябва да е навършил 15 години и 9 месеца и да притежава диплома за завършено основно обраование.На 15 години и 11 месеца може да се яви на изпит по теория, а на 16 на изпит по практика.

Шофьорски курс за категория „А“ подготвя за водачи на мотоциклети итриколесни моторни превозни средства с мощнос над 15 kw , с двигател с работен обем над 50 куб.см. и/или конструктивна скорост над 45 км/ч.

За записване за Шофьорски курс кандидатът трябва да е навършил 17 години и 9 месеца и да притежава диплома за завършено минимум основно обраование

Цена на курса  кат.А – 550 лв.с включенa застраховки.

Курсът включва обучение по теория /36 ч./ и по практика полигон и управление в градски условия /20 ч./.

Изпитът се състои от:

1.- теоретичен изпит- Тест с 39 въпроса с не по-малко от 81 точки от максимум 90 за 40 минути цена 60 лв. (За тези които нямат шофьорска книжка за др.кат.).

2. – практически изпит полигон и управление в градки условия: -60 лв.

Елемент 1

Първият елемент на полигона е бутане на мотора.
Трябва да бутате мотора с изключен двигател да опишете осморка около конусите

(виж картинката).

Шофьорски курсове категория А полигон

Елемент 2

Трябва да опишете осморка около конусите .
Елемента се повтаря два пъти.

(виж картинката)

Шофьорски курсове категория А полигон

Елемент 3

Започвате в очертанията между четирите конуса в началото.
Правите слалом и спирате в края. Качва се втори човек, с когото правите обратен завой и се връщате в изходната позиция.
Изискването е на връщане да включите втора скорост.

(виж картинката)

Шофьорски курсове категория А полигон

Елемент 4

Трябва да направите слалом с 30 км/ч, да обърнете, да развиете 50 км/ч, да намалите скоростта рязко и да избегнете препятствие.
Изискването гласи, че на последния конус трябва да преминете с 50 км/ч. Минаването в този участък с по-ниска скорост е недопустимо.
(виж картинката)

Шофьорски курсове категория А полигон

Елемент 5

Трябва да развиете 50 км/ч, да минете конусите и да спрете.
За да добиете представа .

(виж картинката)

Мотоциклет DERBI Senda 125 куб.см.

Шофьорски курсове, възстановяване на контролни точки

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<В>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Шофьорски курсове категория В

Цена на курса 1200 лева с безплатни вътрешни изпити и учебни материали.

Шофьорски курс за категория В ви подготвя за водачи на моторно превозно средство с общо тегло до 3.5 тона или 8+1 места за сядане на пътници.

Шофьорския курс включва 40 часа теоретично и 31 учебни часа практическо обучение, които се взимат по два на кормуване във взаимно удобно време.

За записване за Шофьорски курс кандидатът трябва да е навършил 17години и 9 месеца и да притежава диплома за завършено минимум основно обраование.

Района за кормуване е на юг от НДК,Лозенец, Дианаба, Студентски град, Младост, Дружба и др.(гр. София).

Предлагам ви за учебен автомобил – нов Форд Мондео(2010г.) с оборудван за вашето удобство салон,системи за активна и пасивна безопастност,лесен и приятен за управление.

Осигурявам безплатни учебни материали гарантиращи отлична подготовка по време навашия шофьорски курс и успешно представянена изпита ви пред ДАИ.

След завършване на шофьорския курс ви осигуряваме и явяване на изпит пред ДАИ

Изпитът се състои от:

1.- теоретичен изпит- тест 45 въпроса с минимум87 точки от 97 за 40 минути .

2. – практически изпит – управление в населено място:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<С>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Шофьорски курсове категория С

Шофьорски курс за категория С подготвя за водачи на товарни автомобили с тегло включително товара над 3,5 тона и до 9 места за сядане.

Цена на курса 850 лв.с включени изпитни такси.
За записване на курса, кандидатът трябва да:

 • е навършил 18 години
 • има завършен курс за категория „В“
 • психологическо свидетелство за категория „С“
 • диплома за завършено основно, средно или висше образование.

Курсът включва:

 • Теоретично обучение – „Превоз на товари“ и „Общо устройство на МПС“;
 • Практическо обучение – 20 учебни часа с товарен автомобил;

Изпитът се състои от:

1.- теоретичен изпит Тест с 30 въпроса с не по-малко от 57 точки от максимум 66 – 30 минути.

2. – практически изпит ( по пътища в населено място).

шофьорски курсове категория С

<<< Шофьорски курсове за възстановяване на шофьорски права по чл.157>>>

Курса е за кандидати на които е отнета шофьорската книжка по чл. 157 при свършване на всички контролни точки с влезли в сила наказателни постановления.

За записване кандидатът трябва да:

 • са минали 6 месеца от връщането на книжката в КАТ;
 • е преминал успешно психологическо изследване по чл.157;
 • представи диплома за завършено минимум основно образование;
 • постановление от КАТ за отнемане на свидетелството за управление на МПС;
 • 2бр. снимка паспортен формат.

Курса се състи в:

 • Теоретично обучение – 150 лв.
 • Вътрешен теоретичен изпит Тест с 45 въпроса с не по-малко от 87 точки от максимум 97 – Безплатен;
 • Теоретичен изпит -Тест с 45 въпроса с не по-малко от 87 точки от максимум 97 – 60 лв.;
 • Практически изпит Управление в градски условия- 60 лв.;

<<<<<<<<<<<<Опреснителни шофьорски курсове>>>>>>>>>>>

Шофьорски курсове за тези от вас които имат шофьорска книжка, но не са карали от дълго време или обученито по време на шофьорския курс не е било достатъчно за да поемете сами одговорността да излезнете сами на пътя сами.

http://saitove.info

Безплатен бизнес каталог

Шофьорски курсове в София

Изборът на шофьорски курсове в София е основна предпоставка за изкарването на шофьорска книжка . В София има многo шофьорски курсове, затова е важна и препоръката от приятел за шофьорски курсове в София. Не всичкишофьорски курсове предлагат качествени уроци по кормуване. Цените нашофьорски курсове във всяка автошкола в София са почти едни и същи. Затова при избора ви на шофьорски курс е важно да не се ръководите от цената нашофьорски курс . Компетентността на служителите в една автошколата може да оцените по информацията, която ви дват при записването за шофьорски курсове , отзивчивостта им да ви помогнат ако сте специален случай в тазиавтошкола и стаж на работа в същата автошкола. Същото важи и при изборa на инструктор за шофьорски курс в тази автошкола. Той трябва да има правилния подход и спокойствие по време на вашия шофьорски курс , което много инструктори в една автошкола не притежават. Проверете при избора нашофьорски курсове в София дали тази автошкола предлага освен практиката зашофьорски курсове и теория, както и вътрешен теоретичен изпит. Всякаавтошкола в София разполага с кабинет за обучение. Теоретичните уроци в всички шофьорски курсове се водят с група от курсисти, не индивидуално. Няма значение дали автошколата и шофьорски курсове е в близост до вашия квартал, тъй като след теорията, която продължава няколко дена, после няма да ходите повече в офиса на автошколата освен след завършването нашофьорски курсове и изпита за вземането на документите за завършеншофьорски курс. Автошколата няма нищо общо с издаването на документите за шофьорска книжка в София, това става в районното управление на МВР и в КАТ.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Шофьорска книжка в София

Издаването на шофорска книжка в София се извършва от съответното районно управеление или от КАТ в София. Издаването на шофьорска книжка в София е свързано с определени документи, които трябва да притежавате. Документите за шофьорска книжка в София са лична карта, медицинско свидетелство, удостоверение за завършен теоретичен курс и удостоверение за завършен практически ,удостоверение от курс за оказване на първа помощ. Тези документи за издаването на шофьорска книжка трябва да са готови след изкарването на практическия изпит в София за шофьорска книжка.Шофьорската книжка може да се отнася за различни категории МПС. Важното е да сте наясно какви документи трябват за издаването на шофьорска книжка в София, също и за смяната на шофьорска книжка в София. След успешното изкарване на шофьорския курс и издаването на шофьорската книжка е важно да се упражнявате допълнително на безопасно за вас и другите място или с инструктор. Изкарването на курс за шофьорска книжка не ви подготвя за много ситуации по софийските пътища. Шофьорската книжка може да бъде и отнета, така че е важно да се кара внимателно. Изкарването на шофьорска книжка в София е свързано с известни разходи. Най-важна е правилната преценка за изкарването на курс за шофьорска книжка и компетентността на инструктора по кормуване. Също и теорията за шофьорска книжка, тъй като тя е важна предпоставка за изкарването на изпита за шофьорска книжка.

Шофьорски курс в София

Изборът на шофьорски курс в София е основна предпоставка за изкарването наофьорска книжка . В София има многo шофьорски курс, затова е важна и препоръката от приятел за шофьорски курс в София. Не всички шофьорски курс предлагат качествени уроци по кормуване. Цените на шофьорски курсовевъв всяка автошкола в София са почти едни и същи. Затова при избора ви нашофьорски курс е важно да не се ръководите от цената на шофьорски курс . Компетентността на служителите в една автошколата може да оцените по информацията, която ви дват при записването за шофьорски курс , отзивчивостта им да ви помогнат ако сте специален случай в тази автошкола и стаж на работа в същата автошкола. Същото важи и при изборa на инструктор за шофьорски курс в тази автошкола. Той трябва да има правилния подход и спокойствие, което много инструктори в една автошкола не притежават. Въпреки това, това не е най-важното при избора на шофьорски курс в София. Една автошкола трябва да предлага освен практиката за шофьорски курс , и теория, както и вътрешен теоретичен изпит. Всяка автошкола в Софияразполага с кабинет за обучение. Теоретичните уроци в всички шофьорски курссе водят с група от курсисти, не индивидуално. Няма значение далиавтошколата и шофьорски курс е в близост до вашия квартал, тъй като след теорията, която продължава няколко дена, после няма да ходите повече в офиса на автошколата освен след завършването на шофьорски курс и изпита за вземането на документите за завършен шофьорски курс. Автошколата няма нищо общо с издаването на документите за шофьорска книжка в София, това става в районното управление на МВР и в КАТhttps://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.